TÌM KIẾM
Thống kê
    Total
    193992
    Online
    7
Tin nội bộ
Các Dịch vụ Kỹ Thuật của Giấy Việt

1. Dịch vụ tối ưu hóa sản xuất

Mục đích: Giúp nhà máy sản xuất tối đa hóa hiệu quả sản xuất trên cơ sở trình độ công nghệ hiện có của nhà máy.
Nội dung: Bao gồm tối ưu hóa toàn bộ và tối ưu hóa từng phần như giảm tiêu hao nguyên liệu, giảm tiêu hao năng lượng, giảm tiêu hao nước, giảm các tiêu hao vật chất khác, cải tiến và ổn định chất lượng, tăng hiệu suất chạy máy.
Phương pháp tiến hành: Công ty tư vấn sẽ khảo sát và đánh giá hiện trạng sau đó đưa ra các giải pháp thực hiện để đạt được các mục tiêu. Phía được tư vấn sẽ triển khai thực hiện dưới sự giám sát và hướng dẫn của tư vấn cho đến khi đạt được các mục tiêu như phía tư vấn đề ra.
Yêu cầu: Phía được tư vấn cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu và phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như là các điều kiện để thực hiện giải pháp

2. Dịch vụ kiểm toán sản xuất
Mục đích: Giúp nhà máy có những thông tin cũng như cách nhìn tổng thể về tình trạng hiện tại của hoạt động sản xuất, làm cơ sở cho quá trình cải tiến liên tục và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.
Nội dung: Bao gồm việc đánh giá tình trạng về hoạt động sản xuất, tiêu hao vật chất (nguyên liệu, hóa chất, năng lượng và nước), chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng, môi trường…
Phương pháp tiến hành: Công ty tư vấn sẽ khảo sát thu thập thông tin, đo lường các chỉ tiêu cụ thể để có một đánh giá đầy đủ hiện trạng về sản xuất hoặc một phạm vi nào đó trong dây chuyền sản xuất, phát hiện ra những vấn đề chưa hợp lý và đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho nhà máy.
Báo cáo kết quả kiểm toán là cơ sở quan trọng cho nhà máy hoặc bất kỳ ai để lập các phương án cũng như các giải pháp cho việc tối ưu hóa quá trình sản xuất nhằm cải tiến chất lượng cũng như tăng hiệu quả sản xuất.

3. Dịch vụ đánh giá hóa chất, đánh giá các nguồn cung cấp

Mục đích: Cung cấp cho nhà sản xuất hóa chất hoặc nhà sản xuất bột, giấy những đánh giá kỹ thuật và các khả năng ứng dụng phát triển trong tương lai giúp cho quá trình tối ưu hóa sử dụng trong sản xuất.
Nội dung: Đánh giá hóa chất và các phụ liệu trong sản xuất Bột và Giấy bao gồm tính phù hợp với sản phẩm và các điều kiện công nghệ cụ thể, đưa ra khả năng tối ưu hóa việc sử dụng trên dây chuyền sản xuất.
Phương pháp tiến hành: Công ty tư vấn sẽ đánh giá dựa trên các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, dựa trên các kết quả ứng dụng trong phòng thí nghiệm và dựa trên kết quả ứng dụng trên dây chuyền sản xuất thực tế để đánh giá khả năng ứng dụng, tính hiệu quả cũng như khả năng phát triển sản phẩm. Trong trường hợp cần thiết và có đủ điều kiện sẽ đưa ra sự so sánh với các sản phẩm tương đương.

4. Dịch vụ nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
Mục đích: Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ mới hoặc các giải pháp công nghệ để đưa vào sản xuất và chuyển giao công nghệ cho nhà máy hoặc nhà sản xuất khác.
Nội dung: Dựa trên đánh giá tình hình hiện tại, nghiên cứu ứng dụng mới hoặc cải tiến công nghệ hiện tại để mang lại hiệu quả cao hơn cho sản xuất trong nhà máy.
Phương pháp tiến hành: Công ty tư vấn sẽ nhận đề tài hoặc tự đưa ra đề tài nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao. Việc chuyển giao có thể phần ứng dụng hoặc chuyển giao bản quyền.

5. Tư vấn giám sát quá trình sản xuất.
Mục đích: Giúp nhà máy có đánh giá thường xuyên về tình trạng công nghệ, chất lượng sản phẩm và những vấn đề có liên quan đến quản lý sản xuất.
Nội dung: Căn cứ kết quả thực hiện và các dữ liệu ghi chép hàng ngày, tư vấn sẽ đưa ra các nhận xét và các khuyến nghị và những đề xuất hướng khắc phục tình trạng hiện tại.
Phương pháp tiến hành: Tư vấn sẽ làm việc theo chế độ thăm viếng định kỳ. Chế độ thăm viếng có thế 1 tuần/lần đến 4 tuần/lần tùy theo yêu cầu của nhà máy.
Tư vấn sẽ soát xét, đánh giá kết quả thực hiện của thời gian vừa qua, các yêu cầu cũng như đề xuất các công việc cần phải làm trong ký tới. Ngoài ra cứ mỗi tháng sẽ có một báo cáo bằng văn bản.
Tư vấn cũng có thể giúp người quản lý sản xuất và kỹ thuật để ra những quyết định về xử lý tác nghiệp cũng như định hướng cho công tác quản lý kỹ thuật công nghệ.

6. Tư vấn vận hành, đào tạo và chuyển giao

Mục đích: Giúp nhà máy để vận hành một dây chuyền sản xuất, một công đoạn sản xuất sau khi đầu tư, nâng cấp.
Nội dung: Ngay sau khi đầu tư, thường nhà máy không đủ điều kiện về nhân lực cho vận hành dây chuyền. Công việc của Tư vấn sẽ chủ động chỉ huy vận hành, đào tạo trên hiện trường cho đến khi người vận hành có thể tự duy trì sản xuất được.
Phương pháp tiến hành: Tư vấn sẽ xem xét dây chuyền, lập kế hoạch sản xuất thử (nếu có nhu cầu), lập các quy trình vận hành, đào tạo trước khi vận hành, tổ chức vận hành, đào tạo trên dây chuyền, chuyển giao toàn bộ.

BÀI VIẾT KHÁC